martes, 16 de diciembre de 2008

MANIFEST DE REUS PER UNA ESCOLA MILLORMANIFEST DE REUS

PER UNA ESCOLA MILLOR


Les entitats adherides a aquest document volen manifestar la seva preocupació per la situació que s’està produint a la nostra ciutat en els últims anys: l’augment totalment desproporcionat d’alumnes amb necessitats educatives específiques (immigrants, nouvinguts, alumnes amb situació social desfavorida, etc.) en percentatges molt desiguals entre diferents centres.

Des de les AMPAS som conscients dels valors positius que aporta la immigració, ja que el fet que els nostres fills tinguin companys d’altres cultures és, sense cap mena de dubte, molt enriquidor. Però actualment, els nivells d’immigració han superat tots els límits que la raó aconsella, si es vol evitar tenir centres escolars convertits en guetos, com per desgràcia ja en tenim alguns exemples a la nostra ciutat, i si volem que la integració dels immigrants al nostre país sigui el més ràpida i completa possible.

Som també conscients que estem en una ciutat amb un volum d’immigració elevat, i que aquesta població nouvinguda ha d’estar escolaritzada en els centres de la ciutat. Però cal recordar que la majoria dels nouvinguts estan escolaritzats en centres públics, tot i que dins una mateixa zona també hi ha escoles concertades que pràcticament no tenen immigrants.

No som capaços d’entendre per què les autoritats, coneixedores d’aquesta situació, no posen solució a aquest desequilibri (cal recordar que l’escola concertada també es nodreix de fons públics). Així s’ha manifestat a la Direcció dels Serveis Territorials d’Educació, a les diferents Regidories i als partits polítics de la ciutat. Tot i tenir-ne constància, se’ns va dir que era un problema difícil de resoldre.

Nosaltres no ho creiem així, i fins i tot pensem que la solució és ben fàcil, i més des del dia 11 de juliol d’aquest mateix any, quan Reus i Vic van signar amb el Departament d’Educació la iniciativa pilot anomenada “Espais de Benvinguda Educativa” (EBE). És ben cert que Vic ens porta un avantatge considerable pel que fa al repartiment equilibrat dels alumnes entre tots els centres (públics i concertats), ja que fa més de 10 anys van ser prou valents com per començar de zero i fer complir la normativa de la manera més lògica, al nostre parer, per aconseguir l’abans esmentat repartiment equilibrat dels alumnes. Diuen que rectificar és de savis i sempre és un bon moment per començar a fer les coses ben fetes, ara des de Reus.

La normativa a la qual hem fet referència (Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics; pàgina 11702; publicat al DOGC número 4852 el dia 29/03/2007) estableix els següents aspectes:

Ø El capítol III del títol II, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, regula l’escolarització en centres públics i privats concertats. Aquesta regulació, que és de caràcter bàsic,preveu l’establiment de
les mateixes àrees d’influència per a centres públics i privats concertats.

Ø Igualment, l’article 109 de la Llei orgànica esmentada disposa que les administracions educatives (...) han de vetllar per una escolarització
adequada i equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques i han de tenir en compte l’oferta existent de centres públics i de centres privats concertats.

Ø (...) la consolidació d’una oferta educativa sufragada amb fons públics, compromesa amb la integració social i amb una educació de qualitat per a tota la ciutadania, és un objectiu prioritari de la política educativa de les administracions públiques.

Ø La finalitat d'aquest Decret és establir els processos d'admissió de l'alumnat als centres sufragats amb fons públics,(...) assegurar el dret individual de tot l'alumnat a una educació de qualitat, compensadora de les desigualtats personals, econòmiques i socials, i
afavoridora de la integració al sistema educatiu de l'alumnat immigrat.

Ø (...) en els municipis amb una oferta diversificada es preveu, a iniciativa de l'ajuntament corresponent, la possibilitat d'establir instruments de col·laboració entre el Departament d'Educació i els ajuntaments, les oficines municipals d'escolarització, que es constitueixen com a òrgans de garantia en el procés d'escolarització de l'alumnat en el municipi.

Ø Així mateix, es preveu la constitució de comissions d'escolarització, que han de ser part integrant de les oficines municipals, allà on estiguin creades, per atendre
l'escolarització equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques.

Ø S'entenen com a ensenyaments sufragats amb fons públics
els que s'imparteixen en centres de titularitat pública i els que s'imparteixen en centres de titularitat privada i que són objecte de concert educatiu.

Ø D'acord amb les garanties de gratuïtat establertes a l'article 88 de la Llei orgànica d'educació, els centres públics o privats concertats
en cap cas poden percebre quantitats de les famílies per rebre els ensenyaments de caràcter gratuït, imposar a les famílies l'obligació de fer aportacions a fundacions o associacions, ni establir serveis obligatoris, associats als ensenyaments, que requereixin aportació econòmica per part de les famílies dels alumnes.

Ø Es considera alumnat amb necessitats educatives específiques, a l'efecte de la seva admissió en els centres, el que per raons socioeconòmiques o socioculturals requereixi una atenció educativa específica, el de nova incorporació al sistema educatiu, en el cas que per la seva competència lingüística o pel seu nivell de coneixements bàsics requereixi una atenció educativa específica, i aquell que té necessitats educatives especials, és a dir, l'alumnat afectat per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o que manifesta trastorns greus de personalitat o de conducta, o malalties degeneratives greus.

Ø La integració de l'alumnat amb necessitats educatives específiques i, consegüentment, la cohesió social, s'afavoreixen mitjançant l'escolarització equilibrada d'aquest alumnat en els ensenyaments sufragats amb fons públics, en tots els centres que els imparteixen, i en el marc de les previsions d'aquest Decret.

Com s’entén que aquest repartiment equilibrat de l’alumnat amb necessitats educatives específiques sigui un objectiu prioritari, tan bo per a la cohesió social i la integració dels immigrats, i a la nostra ciutat podem trobar aules amb més del 90% d’alumnes nouvinguts, i d’altres del mateix nivell en les quals amb prou feines en trobaríem un 5%?

Com és que l’ensenyament ha de ser gratuït i hi ha centres que demanen una quota mensual o anual per calefacció, per la fundació X o per l’associació Y?

Si l’ensenyament és laic, tal com diu la Constitució, com és que hi ha centres sufragats amb fons públics en què els alumnes resen només entrar a classe i abans de marxar cap a casa?

A la pàgina web de l’Oficina Municipal d’Escolarització de Reus es parla de quatre funcions (només quatre!), i una d’elles és: “procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques que permeti la seva integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar”. (“Curiosament” aquest és l’apartat “b” de l’article 20.4 del Decret abans esmentat).

Si realment hi hagués la voluntat de complir aquesta funció, no hi hauria aquestes diferències de percentatges d’alumnes nouvinguts entre centres públics i concertats de la ciutat. Aquesta situació és totalment injusta i perjudica greument la gran majoria dels centres públics.

Creiem que sobren les paraules i que ja és hora d’exigir que les coses es facin bé i, el que és més important, d’acord amb allò que estableix la llei.

Exigim que es doni compliment a la normativa existent, i es faci un repartiment equitatiu de l’alumnat entre tots els centres públics i concertats.

Reus a novembre del 2008.

Aquest manifest ha estat promogut per:

AMPA CEIP EDUARD TODA I GÜELL
AMPA CEIP POMPEU FABRA
AMPA CEIP PRAT DE LA RIBA
AMPA CEIP RUBIO I ORTS
AMPA CEIP TERESA MIQUEL